MEIE KOOL

VISIOON

Kohtla-Nõmme Kool ühendab endas põhikooli ja lasteaeda ning on haridusasutus, mille peamine jõud ja tugevus seisneb haritud inimestes, kes omavad kasvatust, haridust ja tahtejõudu. See on kool, kus on võimalik omandada kvaliteetset haridust, kus õpilane tahab õppida ja õpetaja õpetada, kuhu kaugemaltki tahetakse õppima tulla. Kooli eesmärgiks on isikukeskse ja lapsesõbraliku hariduse andmine, kaasaegse maailmavaate kujundamine ning sellega tingimuste ja võimaluste loomine mitmekülgselt haritud, kõlbelise ja elus toimetuleva isiku kujunemiseks.


MISSIOON

Kohtla-Nõmme Kool on uuendusmeelne turvalise kaasaegse õpikeskkonnaga hariduskeskus vallas

 • kus on tagatud antava koolieelse- ja alushariduse stabiilsus, kvaliteet ja usaldatavus;

 • mis toetub põlvkondade järjepidevusele ja traditsioonidele;

 • kus kooliperet seob ühtsustunne, lugupidamine ning armastus oma kodukandi vastu; mis annab ellu kaasa inimlikku avatust ja palju teadmisi.


PÕHIVÄÄRTUSED

 • Õppimine – õppima õpetamine, huvi tekitamine, seoste loomine, teadmiste väärtustamine, isiksuse areng;

 • Individuaalsus – lapse individuaalsuse märkamine ja sellega arvestamine;

 • Koostöö – avatus;

 • Kaasaegsus – mitmekesiste õppemeetodite ja –vahendite kasutamine, õpetajate ja personali professionaalsus;

 • Turvalisus – positiivne sisekliima, vastastikune lugupidav ja hooliv suhtumine, vaimne ja füüsiline heaolu;

 • Looduskaunis ümbrus – oskus hoida ja väärtustada loodust, oskus seda otstarbekalt kasutada.


ERIPÄRA

Kohtla-Nõmme Kool asub looduskaunis kohas, ümbritsetuna parkidest, mis loob mitmekülgseid lisavõimalusi järgmiste õppe-kasvatustegevuste läbiviimiseks:

 • praktiline looduse tundma õppimine;

 • õppekäikude korraldamine;

 • õuetundide ja –sporditegevuste läbiviimine;

 • keskkonnateadliku käitumise kujundamine.

Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt.

Koolis tegutsevad mitmesugused ringid: spordiringid (suusatamine ja jalgpall), rahvatantsuring (Rahvatantsurühmad, Tuhkapõnnid ja Teismikud), tüdrukuteansambel, mudilaskoor, arvutiõpetus ja kunstiring. Vastavate ringide juhendajad on kõik oma maja õpetajad.

Koolis töötab õpiabi, mille eesmärgiks on:

 • pakkuda õpilastele võimalust viibida peale tunde õpetaja juhendamisel;

 • suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises;

 • kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

 • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.

Traditsiooniks on saanud olulisemate rahvakalendripäevade tähistamine, osalemine ELO organisatsiooni töös ja erinevates projektides.

Koolil on oma lipp, logo ja kooli tutvustav voldik. Lasteaia sümboliks on liblikas.

Meie jaoks on oluline vanemate kaasamine kooli-lasteaia ellu. Väga paljud üritused korraldame koos vanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija.

Kohtla-Nõmme Kool on kahesaja vanema Eesti kooli hulgas ja kuulub selliseid koole ühendavasse Forseliuse Seltsi. 2003. aastal autasustati kooli seltsi kõrgeima autasu "Suure Kuldtukatiga".

Forseliuse Selts (täisnimega: Bengt Gottfried Forseliuse Selts) on aastal 1989. aastal asutatud selts, mille asutasid õppeasutused, mille ajalugu oli vähemalt 300-aastane. Hiljem ühines seltsiga ka lühema ajalooga õppeasutusi.

Seltsi põhikirja järgi on nende eesmärgid muu hulgas: koolitamine, haridus- ja kultuuriloo uurimine, hariduselu järjepidevuse väärtustamine, õpetaja töö väärtustamine ja õpetajakutse populariseerimine, Eesti hariduspoliitikasse ja -strateegiasse panustamine.

Kooli juhtkond

 • direktor Mariliis Oder

 • õppejuht Anna-Liisa Nurgamaa

 • juhiabi Ege Jool

 • koolinoorsootöötaja Imbi Tito

 • aineõpetaja Marje Kaljumäe

Õpetajate digiring toimub teisipäeviti 14.10 arvutiklassis.

Õpetajate koostööaeg lasteaias on kolmapäeviti 12.30-13.15.

Juhtkonna töökoosolek toimub igal neljapäeval kell 13.30.

Õpetajate koostööaeg koolis on neljapäeviti 15.00-16.00.

Kohtla-Nõmme Koolis:

 • toimub õppetöö eesti keeles;

 • jaguneb õppeaasta trimestriteks;

 • on koolilõuna, õpikud ja töövihikud õpilastele tasuta;

 • on A-võõrkeeleks inglise keel (alates 3. klassist);

 • on B-võõrkeeleks vene keel (alates 5. klassist);

 • on õpilastel võimalus osaleda tasuta mitmes huviringis;

 • on pikapäevarühm.

Vaheajad

 • 19.–25. oktoober 2020;

 • 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

 • 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

 • 19. aprill – 25. aprill 2021;

 • 14. juuni – 31. august 2021.

Tundide ajad

 1. tund 8.20 – 9.05

 2. tund 9.15 – 10.00

 3. tund 10.10- 10.55

1.-4. klassi lõuna

 1. tund 11.15- 12.00

5.-9. klassi lõuna

 1. tund 12.20- 13.05

 2. tund 13.15 – 14.00

 3. tund 14.10 – 14.55

 4. tund 15.05 – 15.50

Trimestrid

I 01.09.20 - 29.11.20

II 02.12.20 - 05.03.21

III 09.03.21 - 09.06.21