AVATUD HOOLEKOGU

Avatud hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.  

Hoolekogu pädevus:

KNK avatud hoolekogu koosolekute eesmärk on kaasata KNK arengusse rohkem meie kogukonna liikmeid (sh lapsevanemaid). Avatud hoolekogu koosolekutega loome hea pinnase, et KNK ja kogukonnaga ühiseid eesmärke luua.

Lastevanematelt, kes kandideerivad oma klassi esindajaks, õpetajatelt ja õpilastelt, kes kandideerivad hoolekogusse ootame koostöövalmidust ning lahenduskeskset mõtteviisi. Ootame kandideerima inimesi, kelle mõtteviis on arengule suunatud ja tulevikku vaatav.

Avatud hoolekogu täidab hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb ettepanekuid Kohtla-Nõmme Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

KNK hoolekogu koosolekute protokollid 2023/2024 õppeaastal:

Hoolekogu