PROJEKTID

ProgeTiiger 2022/23: NUTIkaks ehk digiteadlikumaks KNKst

 • Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

 • Projekti "NUTIkaks ehk digiteadlikumaks KNKst" eesmärk on läbi IT vahendite kasutamise õppeprotsessis realiseerida aineteülest lõimingut, suurendades aineõpetajate omavahelise koostööd ning luues võimalus õppeprotsessi kaasajastamiseks ja õpilaste koostööoskuse, probleemilahendamise ja digikirjaoskuse mitmekülgsemaks arendamiseks, võttes samaaegselt fookusesse ka digikoostöö haridusasutuste vahel.

 • Projekt "NUTIkaks ehk digiteadlikumaks KNKst" eesmärk on võtta fookusesse tehnoloogia kui materjalidega töö ja tehnoloogia kui programmeerimine. Sellest ka nimi: NUTIkaks ehk kaks peamist väljundit - käega katsutav tulemus ja sisemine areng.

Projekti tulemusena

 • arenevad õpilaste ja lasteaialaste IT õppevahendite kasutamisoskused;

 • arenevad õpilaste koostööoskused, probleemilahendamisoskus ja digikirjaoskus;

 • toimub Kohtla-Nõmme Koolis aineõpetajate koostöö, mille kaardistab e-Kogumik;

 • toimub digikoostöö haridusasutuste vahel, mille kaardistab e-Kogumik;

 • valmib e-kogumik võimalustest soetatud vahendeid õppeprotsessis (sh lõimingus) kasutada. e-Kogumik sisaldab läbiproovitud meetodeid, kirjeldusi ja pildimaterjale ning uuenduslikku õppevara kõikides ainevaldkondades. e-Kogumik sisaldab ka digikoostöö parimaid praktikaid, mida teised piirkonnad saavad kohandada ja rakendada. e-Kogumik saab olema kättesaadav KNK kodulehel distantsõppe alajaotuses.

NUTIKAKS LOODUSSÕBRAKS

2022/23 õppeaasta

 • "Nutikaks loodussõbraks" eesmärk on läbi õppeprogrammides osalemise suurendada teadmisi keskkonnakaitsest, looduse mitmekesisusest ja inimese rollist. Iga grupp saab omanäolise kogemuse, mille analüüsifaasis kaardistatakse kogetu läbi seinalehe koostamise, moodustub juunis 2023 näitus ja minikonverents KNKs. Nii kujunevadki meie õppuritest nutikad loodussõbrad, kes hoiavad ja väärtustavad loodust!

Õppepäevad:

 • Rohetiivakesed ja Lapsuliblikad läbivad õppeprogrammi "Puu on sõber, mets on kodu";

 • 1. klassid läbivad õppeprogrammi "Meeled aitavad"

 • 2. klass läbib õppeprogrammi "Seened ja samblikud";

 • 3. klass läbib õppeprogrammi "Putukahotell"

 • 4. klass läbib õppeprogrammi "Klaasi korduv töötlemine, klaastaara ökoloogia. Klaasmosaiigi meistriklass";

 • 5. klass läbib õppeprogramm "Seened ja samblikud";

 • 6. klass läbib õppeprogrammi "Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga";

 • 7. ja 8. klass läbivad õppeprogrammi "Jalajälge jätmata";

 • 9. klass läbib õppeprogrammi "Õppepäev pankrannik".

ProgeTiiger 2021/22

 • võtame osa ProgeTiigri 2021 sügisel toimuvast õpilasüritusest “ProgeTiigri Tulevikutegija 2021”;

 • viime läbi vähemalt ühe õpitoa teise haridusasutuse õpilastele, lasteaialastele või lapsevanematele;

 • loome uuendusliku õppematerjali saadud Seadme(te) lõimimiseks (nt projektiplaan, õppevideo koos tunnikavaga, veebimaterjal õpilastele, õppemäng vms) ProgeTiigri kogumikus ja E-koolikotis jagamiseks, milles on lõimitud vähemalt kaks erinevat õppeainet ja hõlmab tegevusi vähemalt kahe õppetunni vältel.

KESKKONNATEADLIK LAPS/NOOR=ROHELISEM TULEVIK EHK KESKKONNATEADLIKUKS KOHTLA-NÕMME KOOLIST

2021/22 õppeaasta

Keskkonnaharidus on muutunud Kohtla-Nõmme Koolis tulenevalt meie looduskaunist asukohast iseenesestmõistetavaks õppetöö osaks. Projekti eesmärk on:

 • läbi keskkondlikke õppepäevade looduses rikastada laste ja noorte maailmapilti;

 • väärtustada ümbritsevast hoolimist, säästlikku looduskasutust ja keskkonnasõbralikku eluviisi, et muuta laste ja noorte elu vaimselt ja elamuslikult rikkamaks.

Õppepäevad:

 • koolieelikute rühm "Lapsuliblikad" läbib õppeprogrammi "Vähendame prügi";

 • 1. ja 3. klass läbivad õppeprogrammi "Vanast uus";

 • 2. ja 4. klass läbivad õppeprogrammi "Uurime sood";

 • 5. klass läbib õppeprogramm "Vee-elustiku uurimine";

 • 6. klass ja 7. klass läbivad õppeprogrammi "Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga";

 • 8. klass läbib õppeprogrammi "Õppekäik Sinimägedes";

 • 9. klass läbib õppeprogrammi "Õppepäev pankrannik".

2020/21 KAASAVA HARIDUSE VÕIMALUSTE TAGAMINE TOILA VALLA KOOLIDES

Projekti käigus luuakse Toila valla koolides võimalused hariduslike erivajadustega laste jaoks, kus kohandatakse ruumid õppetööd ja rahunemist soodustavate vahenditega. Luuakse laste liikumist soodustavad keskkonnad toetamaks õpilaste keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning seeläbi õppetöö vaheldusrikkamaks muutmist. Tulemusena on lapsed rahulikumad, kuna loodud keskkond olla teistest vajadusel eraldatud. Loodud tingimused kehalise aktiivsuse väljaelamiseks liikumisraja näol.

Projekti eesmärk:

Suurendada Toila valla koolide valmisolekut toetada haridusliku erivajadusega õpilaste õppimist elukohajärgses koolis ning soodustada seeläbi nende õppeprotsessis osalemist.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusel on Toila valla mõlemas koolis kohandatud tuge vajavate laste jaoks sobilik ruum, mis on sisustatud õppetööd ja rahunemist soodustavate vahenditega ning loodud laste liikumist ergutavad rajad keskendumise- ja tähelepanuvõime parandamiseks.

Ruumi kohandamine HEV laste jaoks: Koolis on olemas sobilik ruum tuge vajavate lastega tegelemiseks, kuid puuduvad vajalikud sisustus, õppe- ja abivahendid. Tegemist on suurema ruumiga, mida on võimalik kappide vm elementidega eraldada, võimaldades ruumi kasutada mitmel eesmärgil korraga. Ruum kohandatakse võimalikult hubaseks (istumispadjad, kiiktool, massaažitool) ning multifunktsionaalseks (planeeritud ruumi vabakujuline laud, mille taha mahub mitu inimest; interaktiivne tahvel). Ruumi eesmärgiks on individuaalsete tundide läbiviimine tuge vajavatele lastele; õppeklassina väikese grupiga töötamiseks; nõustamisruumina, rahustav keskkond õpilasele (ja ka õpetajale) (rahustava muusika kuulamine jms). Lisaks täidab ruum olulist rolli lapse vaimse tervise osas, kuna see võimaldab lapsel olla teistest eakaaslastest vajadusel eraldatud. Ruumi kavandatakse eraldi nurk rahunemiseks, kus saab kuulata rahulikku/rahustavat muusikat. Kui laps on vaja tavaõppest eemaldada, tegeleb lapsega HEV-koordinaator õpiabiõpetaja.

Õpilastel on õppimiseks erinevad vajadused, seetõttu tuleb ette olukordi, kus ühes klassis korraga õppida on mõnel lapsel keeruline. Projektis kirjeldatud tegevuste näol on tegemist mingis osas ennetustööga. Peame looma koolis vajalikud tingimused uue õpperuumi näol, et ennetada võimalikke ebameeldivusi klassiruumis. HEV lapsed vajavad lisatähelepanu ning oma ruumi, kus tunda ennast turvaliselt.

Liikumist soodustav keskkond: Kooli siseruumidesse on loodud liikumist soodustavad tegevused, mida ühildatakse õppetööga. Kooliruum peab liikumist soosima, kuna aktiivsus ja tähelepanuhäirega lapsi on mitmeid, vajalik on leida nende energiale rakendust. Planeeritud on kooli luua keskkonda lihtsaid tasakaalu- ja tähelepanu hoidmise harjutusi kuni keerukamate harjutuste-liigutuste-otsustuste seeriateni. Liikumine aitab taastada õppimisvõimet, seetõttu on HEV lastele antud projekti tegevused olulised ning toetavad nende õppimist. Liikumisrada läbib tervet koolimaja, keldrikorrusest kuni 4. korruseni. Koolis on HEV lapsi, kes vajavad tuge motoorikaga, tasakaalu arendamisel ja rahunemisel. Liikumisrada annab selleks võimaluse teha seda nii koos klassiga kui individuaalselt. Liikumisrada saavad lapsed kasutada ka peale koolipäeva.

Kõiki planeeritud soetused ei saa olema ainult HEV õpilastele suunatud ruumides vaid on kasutusel ka koolide teistes ruumides. Projekti raames on kavas õppevahendite soetamine.